Wystawa „across realities”

across realities Wojciech Bruszewski / Mateusz Sadowski

Wernisaż: 26.09.2014, godz. 17.00–22.00 w ramach Warsaw Gallery Weekend
Wystawa: 27 września – 29 listopada 2014 (27-28 września 12-19)
Adres: Fundacja Arton, ul. Mińska 25 (Soho Factory), Warszawa 03-808
Godziny otwarcia: śr.-sob. 15-19
Kuratorka: Marika Kuźmicz
Współpraca: Łukasz Mojsak
www.fundacjaarton.pl

 

across_zaprosz02A

 

across realities to prezentacja instalacji wideo Wojciecha Bruszewskiego (1948-2009) oraz prac Mateusza Sadowskiego (ur. 1984). Wystawa jest efektem blisko dwuletniej pracy Fundacji Arton nad prywatnym archiwum Bruszewskiego, dzięki czemu możliwe było zrekonstruowanie części jego niezachowanych prac, m.in. instalacji Outside (1974-75). Fragment towarzyszącego tej realizacji autorskiego tekstu można uznać za kwintesencję twórczości Bruszewskiego: „To co robię jest niczym innym jak zastawianiem pułapek na TO CO ISTNIEJE. Pułapki usiłuję zastawiać w miejscu kontaktu pomiędzy „duchowym” a „materialnym”, pomiędzy tym co „wiemy i myślimy” a tym co „jest”.

Wystawa across realities jest próbą pokazania tak rozumianej praktyki Bruszewskiego, która uprawiana systematycznie, prowadzić miała wg niego nie tylko do obnażania rozbieżności pomiędzy tym „co myślimy” a tym „co jest”. W konsekwencji miała bowiem ukazywać schematyczności ludzkiego myślenia, a co być może ważniejsze, prowadzić do destrukcji konwencji „tego, co istnieje”. W tych działaniach Bruszewski traktował mechaniczne i elektroniczne środki przekazu, jako „czyste, nieobciążone schematami umysłu”.

Mateusz Sadowski używa podobnych narzędzi do ukazania tych fragmentów rzeczywistości, które ukazują się, gdy to, co przyjmujemy za zjawiska obiektywne (jak na przykład czas czy przestrzeń), staje się zmienne, indywidualne, własne i tym samym, wyjątkowe. Prace tego artysty, jak na przykład realizacja Here (2014) są efektem działań zmierzających w kierunku poszerzenia pola widzenia i percepcji odbiorcy, a także do zmultiplikowania dostępnych mu punktów widzenia.

 

across realities presents video installations by Wojciech Bruszewski (1948-2009) and works by Mateusz Sadowski (b. 1984). The exhibition results from nearly two years of Arton’s work on Bruszewski’s private archive, which made it possible to reconstruct some of his unpreserved works, among others, the installationOutside (1974-75). The following fragment of the artist’s text accompanying that work can be considered as the essence of Bruszewski’s practice: “What I do is nothing else than setting traps for WHAT EXISTS. I try to set the traps on the borderline of the “spiritual” and the “material”, of what we “know and think of” and what “there is”.

The exhibition across realities attempts to present this understanding of Bruszewski’s practice, whose systematic pursuit was to lead, according to the artist, to laying bare the discrepancies between “what we think” and “what exists”. As a consequence, it was to manifest the schematic character of human thinking, and perhaps more importantly, lead to the destruction of the convention of “what exists”. In these activities, Bruszewski treated mechanical and electronic means of transmission as “clear and unlimited by mental schemes”.

Mateusz Sadowski uses similar tools to present the fragments of reality that manifest themselves when what we perceive as objective phenomena (such as, for example, time or space) becomes changeable, individual, one’s own, and therefore unique. The artist’s works, such as the project Here (2014), result from activities aimed at broadening the viewer’s field of vision and perception, as well as multiplying their possible points of view.